Celebrating our stories
Hiro Kawashita with lion cub
Hiro Kawashita family